Danh mục tải về

 • VNPT CA
 • Smart CA

Quy chế chứng thực - CPS

 • 1.
  VNPT-CA CPS
  Mã SHA256: 8A5C7AE1F0D83BFD197C5B9EAA28DB74AE97107783FDE81CA4B89B405A79457A
 • 2.
  VNPT SmartCA RS CPS
  Mã SHA256: 56dd7f51ac61f5d99e99dd784a68d3b2a0b01ec803958a0cd1321d3854a12f52

Danh sách chứng thư số

 • 1.
  Danh sách chứng thư số đang hoạt động
  Mã SHA256: 02d78622cbd739664029f4cac2c2745aa898e220937c4d8c9824acbe4d0f3abb
 • 2.
  Danh sách chứng thư số bị tạm dừng
  Mã SHA256: fdbac139baf6ee0737e3f82d99bbeea9231f0213bc58ae26d293671d464fb5b6
 • 3.
  Danh sách chứng thư số bị thu hồi
  Mã SHA256: e5f7884d3ddce7b91ae0f5ab11adef1c7a05664ad352f18f45a42eb477d517d0

Chính sách giá cước dịch vụ VNPT CA

 • 1.
  Quyết định ban hành bổ sung điều chỉnh các gói cước tích hợp cho khách hàng SMEs
  Mã SHA256: 800c7dba7d821f7a494c758e62f91819d09b9c23728220236a845b9344f075ee
 • 1.
  Danh sách chứng thư số bị tạm dừng
  Mã SHA256: cc6bdd18356533449d6c4f30dccd7d8ba4ee21682a678d4476b9751844fafcaf
 • 1.
  Danh sách chứng thư số bị thu hồi
  Mã SHA256: a6eef646eba7f052e632a38ddc3f81a91a88c6da165ae5132376cbb2b7728f7c

Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc file

 • 1.
  Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc file tải về từ trang VNPT-CA
  Mã SHA256: 683ecf94a2476f29f39931586490e0d63663d91cde3c2ff243fcd4a77423450a

Bộ cài Plugin CAMS

 • 1.
  Bộ cài plugin CAMS
  Mã SHA256: fa2bd8da16b30bf89943baceeb5e7c59606340fe9838f81004b2a75519143de8

Hướng dẫn mở khóa USB Token

 • 1.
  Hướng dẫn mở khóa USB Token trên vnpt-ca.vn
  Mã SHA256: 25AE260894DE8FBF0A9F39A1377AE41D8F100804E9ECB5BBA9CFFC136B3D3583
 • 1.
  Hướng dẫn mở khóa USB Token trên Token AN
  Mã SHA256: 62428A8CBDB114957D5381B87EA76AEF7E0D971BFEE5314B8B40CF9C707A7181

Pkcs11 Admin Tool

 • 1.
  Pkcs11 Admin v0.3.0
  Mã SHA256: 7E2A0D1BC6D4CC2A12628BE0A7038AF8397C7B682AE433D49EF0097A96653DFC

Driver Token

 • 1.
  Driver etoken cho hdh windows 64bit
  Mã SHA256: 0487D6D5CC983C581C9A7D94D5377DA45899DB323752A8866D3651750FFC5D42
 • 1.
  Driver etoken cho hdh windows 32bit
  Mã SHA256: DAFF3CFB074516225E12606CE400E0615DDAED0971D4882D39C1E583E29D8B1B
 • 1.
  Driver Token v8
  Mã SHA256: 85aba12674feaca573bdc0b910e1b3181d1fc1a6dd3894b52c9014baec9bf8bc

Hướng dẫn cài đặt Driver Token

 • 1.
  Hướng dẫn cài đặt Driver Token
  Mã SHA256: 9332efea3ccefad3cc63c4d9f22d255a20d2e967f552f074cb44e2790af13f4a

Driver CykenToken

 • 1.
  Driver cykentoken cho hđh windows
  Mã SHA256: 7FC1B0C098A617CB69B407ABEFE9E23D65F24F760B998535C4D7A109B5AF3A4A

BỘ CÀI PLUGIN

 • 1.
  Bộ cài phần mềm VNPT CA-Plugin (version 1.0.4.7)
 • 2.
  Bộ cài phần mềm VNPT CA-Plugin Mac OS (version 1.0.2.3)

Tài liệu giải pháp ký số

 • 1.
  Giới thiệu giải pháp tích hợp ký số VNPT-CA
 • 2.
  Giới thiệu giải pháp VNPT-CA SignServer
 • 3.
  Giới thiệu giải pháp VNPT-CA Plugin

Tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng