Bảng giá VNPT CA

  • Tổ chức
  • Cá nhân thuộc tổ chức
GÓI TỔ CHỨC CƠ BẢN
12 Tháng

1.823.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
24 Tháng

2.740.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
36 Tháng

3.112.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
GÓI TỔ CHỨC NÂNG CAO
12 Tháng

6.050.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
12 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
24 Tháng

10.450.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
24 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
36 Tháng

13.750.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
36 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC CƠ BẢN
12 Tháng

495.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
01 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
24 Tháng

770.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
03 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
36 Tháng

935.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
06 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
GÓI CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC NÂNG CAO
12 Tháng

825.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
01 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
24 Tháng

1.265.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
03 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit
36 Tháng

1.595.000

VNĐ

Thời gian sử dụng:
06 Tháng

ĐẶT MUA

Ký số (Document Signing)
Bảo vệ Email (Email protect)
Xác thực người dùng (Authentication)
Độ dài cặp khóa: 1024-bit