Đăng ký tích hợp dịch vụ ký số SmartCA

1.
THÔNG TIN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
Mã số thuế/CCCD *
Tên đơn vị/cá nhân *
Địa chỉ liên hệ *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Địa chỉ chi tiết

2.
THÔNG TIN HỆ THỐNG TÍCH HỢP
Thông tin quản trị viên nhận tài khoản tích hợp *
Họ và tên *
Chức danh *
Email nhận tài khoản *
Số điện thoại *

3.
THÔNG TIN KHỞI TẠO CHỨNG THƯ SỐ THỰC HIỆN DEV/TEST

STT Họ và tên Số căn cước công dân Email Số điện thoại
Ngày đăng ký *
Mã kiểm tra *