Nhảy tới nội dung

Tải thư viện và code mẫu

Code mẫu tích hợp

Android: tại đây

iOS: Thêm dòng sau vào Podfile

    pod 'VNPTSmartCAiOSSDK'
//sau đó gõ lệnh: pod install