Nhảy tới nội dung

Lịch sử cập nhật Android

v1.10.5

 • Cập nhật giao diện trang chủ.
 • Nâng cấp trải nghiệm khách hàng

v1.10.4

 • Kích hoạt lại tài khoản.
 • Quên mã PIN.
 • Không cho xem file đã ký và chia sẻ với các loại giao dịch ký HASH.
 • Nâng cấp trải nghiệm khách hàng

v1.10.3

 • Tạo giao dịch Ký số trực tiếp trên ứng dụng
 • Nhận file từ ứng dụng khác và tạo giao dịch Ký số
 • Chia sẻ file đã Ký số tới ứng dụng khác
 • Tùy chỉnh mẫu Chữ ký, vị trí ký với file PDF
 • Bổ sung nút Ký số trong danh sách giao dịch chờ ký

v1.10.2

 • Thêm tính năng kích hoạt cặp khóa được gia hạn

v1.10.1

 • Xác nhận giao dịch theo lô (xác nhận nhiều giao dịch cùng lúc)
 • Quên mật khẩu

v1.9.9

 • Cập nhật chức năng xác thực sinh trắc học

v1.9.8

 • Cố định cỡ chữ
 • Thêm đồng hồ đếm ngược trên màn hình xác nhận giao dịch
 • Bổ sung thanh cuộn trên màn hình ký BBNT ( bước 4/4 luồng kích hoạt tài khoản)
 • Chuyển về màn hình kích hoạt nếu tài khoản người dùng bị xóa do tạo nhầm định danh
 • Bổ sung tính năng tùy chọn sử dụng sinh trắc học

v1.9.7

 • Hỗ trợ tích hợp deeplink
 • Cập nhật giao diện màn hình đăng nhập
 • Luồng xác nhận giao dịch ký số

v1.9.6

 • Tối ưu chức năng ký Biên bản nghiệm thu
 • Thêm xem trước file với định dạng .docx, .xlsx, .xml
 • Cập nhật giao diện màn hình đăng nhập

v1.9.4

 • Tối ưu chức năng ký Biên bản nghiệm thu
 • Bổ sung thêm hình ảnh dịch vụ trên màn hình kích hoạt

v1.9.2

 • Cập nhật luồng kích hoạt

v1.9.1

 • Cập nhật xác thực sinh trắc học

v1.9.0

 • Cập nhật tên miền sản phẩm

v1.4.0

 • Không cho phép hủy giao dịch ở trạng thái đợi ký biên bản nghiệm thu
 • Thông báo ## vmới và xử lý dẫn link đến App Store
 • Thêm thông tin ## vở menu left và xử lý cập nhật thủ công
 • Sửa giao diện chữ ký số thành giao diện đơn bản ghi, thêm 2 trường thông tin là: issuer, serial

v1.3.0

 • Vá lỗi tự động chuyển về màn hình kích hoạt khi inactive app
 • Thêm drawer chứa chứng năng đăng nhập và đa ngôn ngữ

v1.2.0

 • Thêm chức năng đa ngôn ngữ Anh - Việt
 • Xử lý tự động logout khi app inactive quá 5 phút

v1.1.0

 • Thông báo khi mất kết nối mạng
 • Kiểm tra thiết bị Jailbreak IOS
 • Ghi nhớ username và đăng nhập bằng Biometric
 • Cập nhật giao diện các màn hình cho responsive với các loại điện thoại cỡ nhỏ, cho phép smart refresh data

v1.0.0

Phát hành ứng dụng