Nhảy tới nội dung

HƯỚNG DẪN MUA LƯỢT KÝ

Lưu ý:

Đăng ký thành công Chứng thư số Theo lượt ký trước đó

Bước 1 Chọn chứng thư số

  • Chọn mục Chứng thư số, sau đó chọn Mua lượt ký.

Bước 2 Chọn gói lượt ký và xác nhận đơn hàng

  • Nhấn chọn vào gói lượt ký mong muốn và ấn Tiếp tục
  • Kiểm tra kỹ thông tin và ấn Thanh toán

Bước 3 Thanh toán

Thực hiện thanh toán online theo hướng dẫn trên Ứng dụng